Õigusaktid

                 

Komisjon lähtub oma töös järgmistest seadusandlikest aktidest:

 

·         Strateegilise kauba seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062012043&leiaKehtiv

 

·     Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus 

      https://www.riigiteataja.ee/akt/128042015003&leiaKehtiv 

 

·         Strateegilise kauba komisjoni moodustamine ja töökord

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011047&leiaKehtiv

 

·         Strateegilise kaubaga seotud toimingute vormid

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011145&leiaKehtiv

 

·         Strateegiliste kaupade nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/115032013038&leiaKehtiv

 

·         Riiklike üldlubade kehtestamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/327122011010&leiaKehtiv

Kehtestada järgmised riiklikud üldload strateegilise kauba veoks:
1) üldluba nr EE/01 kaitseotstarbelise toote veoks Euroopa Liidu liikmesriigi kaitsejõududele (lisa 1);

2) üldluba nr EE/02 kaitseotstarbelise toote veoks sertifitseeritud ettevõtjale (lisa 2);

3) üldluba nr EE/03 kaitseotstarbelise toote veoks demonstreerimise, eksponeerimise ja hinnangu andmise eesmärgil (lisa 3);

4) üldluba nr EE/04 kaitseotstarbelise toote veoks hooldamise ja parandamise eesmärgil (lisa 4).

 

·       Strateegilise kauba tolliformaalsuste ning tolli teavitamise kord Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel ja relva transportimisel õhu kaudu

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011048&leiaKehtiv